Công văn v/v báo cáo số liệu về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế