Công văn v/v chuẩn bị kỹ thuật phục vụ truyền hình Hội nghị triển khai công tác năm 2019.