Công văn v/v kiểm điểm tập thể đơn vị và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động năm 2018