Công văn v/v kiểm tra kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
.