Công văn v/v phát động phong trào thi đua yêu nước đợt I năm 2019.