Công văn v/v tổng kết phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"