Kế hoạch tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và các thành viên Ban cán sự đảng.