Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 08/02/2017

Thứ tư - 08/02/2017 04:52
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 08/02/2017

ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM
 
STT NGUYÊN ĐƠN BỊ ĐƠN LOẠI
ÁN
NGÀY
THỤ LÝ
THẨM PHÁN THƯ KÝ BẢN ÁN/
 ĐC/TĐC
1 Võ Thị Hùng Võ Xuân An DSST Số 02
23/04/2009
Thịnh Ly TĐC
21/8/2008
2 Phạm Uy Hùng Phan Viết Điệp DSST Số 03
ngày 22/7/2014
Thịnh Ly TĐC
11/9/2015
3 Đặng Thị Hương Phạm Hoàng Vũ DSST Số 04
ngày 28/3/2016
Hoà Ly TĐC
28/7/2016
4 Lê Thị Cẩm Nhung Lê Hùng DSST Số 05
15/4/2016
Huyền Rin TĐC
15/8/2016
5 Tô Văn Hoàng Nguyễn Ngọc Quý DSST Số 06
19/4/2016
Thiện Thảo BA 02
19.01.2017
6 Trần Sơn Tây Kim Liên Trần Thị Bích Phượng DSST Số 08
25/5/2016
Huyền Ly TĐC
26/8/2016
7 Quách Cẩm Lan Đặng Thị Hồng DSST Số 02
26/02/2016
Thịnh Tiến TĐC
29/8/2016
8 Phan Như Thuận Phan Thị Nhi DSST Số 07
25/5/2016
Thịnh Tiến TĐC
26/9/2016
9 Võ Thị Thận Võ Thị Hiền DSST Số 16
29/8/2016
Thịnh Hiếu TĐC
27/9/2016
10 Lê Thị Chương Mai Hoàng Anh DSST Số 12
25/7/2016
Thịnh Ly TĐC
27/9/2016
11 Châu Văn Xí Huỳnh Đăng Hoàng Sỹ DSST Số 15
29/8/2016
Hoà Tiến BA 13
06.12.2016
12 Sử Lệ Thanh Sử Chấn Quân DSST Số 11
25/7/2016
Hòa Tiến TĐC
30/9/2016
13 Nguyễn Thị Tư Hoàng Thị Bích Hợp DSST Số 13
08/8/2016
Thiện Tiến TĐC
30/9/2016
14 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nguyễn Văn Bình VDSST Số 01
08/10/2014
Hoà Ly QĐ 14
13.12.2016
15 Lê  Thị Lý VPCC Thăng Bình DSST Số 14
10/8/2016
Liêm Bình  
16 Nguyễn Thị Mau Nguyễn Ngọc Ngoạn DSST Số 17
03/10/2016
Thanh Ly  
17 Nguyễn Thị  Nhí  Nguyễn Văn Chín DSST Số 18
03/10/2016
Thịnh Ly  
18 Trần Ngọc Lễ Ngô Quang Hoà DSST Số 19
04/10/2016
Hoà Hiếu  
19 Trần Kim Cầu Nguyễn Thị Yến Nhi DSST Số 20
05/10/2016
Huyền Ly  
20 Lê Thị Thanh Thanh
Nguyễn Mạnh Hà
DSST Số 21
10/10/2016
Thiện Tiến  
21 Lê Thị Diệt Đoàn Ngọc Dũng DSST Số 22
11/10/2016
Thiện Tiến  
22 Phạm Văn Hùng UBND ph. Cẩm Nam DSST Số 23
11/10/2016
Thịnh Hiếu  
23 Trịnh Văn Đạt Vương Công San
và các đồng bị đơn
DSST Số 24
13/10/2016
Huyền Hiếu  
24 Phan Thị Kim Thanh
và các đồng nguyên đơn
Phan Văn Phúc DSST Số 25
14/10/2016
Hoà Ly  
25 Dương Tấn Đạo Nguyễn Văn Tuấn DSST Số 26
17/10/2016
Thịnh Ly  
26 Lưu Quang Long Phạm Thị Hoa DSST Số 27
21/10/2016
Bảy Tiến  
27 Võ Văn Giới Nguyễn Đạo DSST Số 28
24/10/2016
Hoà Hiếu BA 01
11.01.2017
28 Lê Văn Mai Võ Thị Sang DSST Số 29
24/10/2016
Hoà Tiến  
29 Trần Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Quới DSST Số 30
24/10/2016
Huyền Ly  
30 Châu Thêm Châu Ngọc Hưng DSST Số 31
28/10/2016
Hoà Ly  
31 Nguyễn Thị Thuý Hiền Châu Thị Tửu DSST Số 32
28/10/2016
Huyền Rin  
32 Võ Văn Tỉnh Huỳnh Văn DSST Số 33
28/10/2016
Huyền  Thảo  
33 Cao Văn Nam Phan Cường DSST Số 34
31/10/2016
Hoà  Thảo  
34 Nguyễn Thị Luyến Trần Văn Hùng DSST Số 35
01/11/2016
Bảy Tiến  
35 Trần Thị Thêm Trương Hoàng Quốc Bảo DSST Số 36
10/11/2016
Hòa Hiếu  
36 Phạm Văn Dũng Phạm Văn Hùng DSST Số 37
10/11/2016
Huyền Thảo  
37 Lê Viên Nguyễn Thị Tải DSST Số 38
10/11/2016
Huyền Rin  
38 Nguyễn Giỏi Đặng Thời DSST Số 39
18/11/2016
Huyền Ly  
39 Diệp Xang Đoàn Thị Bốn DSST Số 40
24/11/2016
Thanh Tiến  
40 Lê Văn Ngạt Lê Văn Nhựt DSST Số 41
07/12/2016
Hoà Tiến  
41 Ian Richard Jeffrey Lê Thị Tuyết DSST Số 42
12/12/2016
Long Tân  
42 Hồ Đình Siêu Hồ Đình Định DSST Số 43
13/12/2016
Long Tân  
43 Đoàn Ngọc Dũng Phan Đình Hồng DSST Số 44
26/12/2016
Long Tiến  
44 Bùi Ngọc Chánh Bùi Thanh Tân DSST Số 45
26/12/2016
Thiện Thảo  
45 Nguyễn Thị Tâm Phạm Thị Minh DSST Số 01
06/01/2017
Long Tân  
46 Trần Thị Năm Nguyễn Thị Tiếp DSST      Số 02
17/01/2017
Hòa Tiến  
47 Lê Thị Liên Lê Khẳm DSST Số 03
18/01/2017
Long Thảo  
48 Lê Thị Liên Đặng Hữu Bé DSST Số 04
18/01/2017
Thiện Ngôn  
49 Nguyễn Thanh Phong Trần Thị Chiến DSST Số 05
20/01/2017
Hòa Hiếu  


ÁN DÂN SỰ PHÚC THẨM
 
STT NGUYÊN ĐƠN BỊ ĐƠN NGÀY
THỤ LÝ
THẨM PHÁN THƯ KÝ BẢN ÁN/
 ĐC/TĐC
1 Nguyễn Thị Nhiễu Nguyễn Nhiên Số 85
11/11/2015
Huyền Quang TĐC
15/02/2016
2 Nguyễn Châu Cát Nguyễn Anh Đào Số 100
30/12/2015
Huyền Quang TĐC
30/32016
3 Trần Thanh Thịnh Trần Thanh Hùng Số 28
18/7/2016
Thịnh Thảo BA 67
27/10/2016
4 Trần Thị Thinh Nguyễn Thị Hoa Số 41
05/9/2016
Thiện Hiếu BA 07
10.01.2017
5 Nguyễn Chức Vương Hữu Ban Số 42
05/9/2016
Thịnh Thảo TĐC
27/9/2016
6 Đinh Thị Thanh Nguyễn Thanh Xuân Số 43
03/10/2016
Thịnh Ly BA 76
23/12/2016
7
Nguyễn Được
Phạm Thân Số 44
03/10/2016
Liêm Tân BA 10
12.01.2017
8 Nguyễn Văn Tỵ Nguyễn Văn Hương Số 45
04/10/2016
Hoà Ly BA 68
09/11/2016
9
Trần Đình Châu
Phan Vũ Tú An Số 46
10/10/2016
Thanh Rin  
10 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Văn An Số 47
11/10/2016
Huyền Rin BA 71
01/12/2016
11 Huỳnh Văn Thông Phan Tám      Số 48
 12/10/2016
Huyền Rin BA 73
13/12/2016
12 Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Sâm Số 49
17/10/2016
Hoà Thảo BA 75
19/12/2016
13 Trần Thị Nguyệt Nga Trần Nguyễn Xuân Mến Số 50
17/10/2016
Thịnh Thảo QĐ 69
16/11/2016
14 Lê Công Thông Võ Thị Đồ (Đào) Số 51
17/10/2016
Thiện Thảo  
15 Huỳnh Tấn Phú Huỳnh Tấn Quý Số 52
17/10/2016
Thiện Hiếu  
16 Trần Thị Xuân Phượng Nguyễn Thị Phượng Số 53
17/10/2016
Thanh Rin QĐ 02
06.01.2017
17 Nguyễn Mẫn Nguyễn Hồng Nhiên Số 54
17/10/2016
Huyền Rin BA 70
01/12/2016
18 Võ Thanh Phú Nguyễn Đình Khoản Số 55
17/10/2016
Thịnh Hiếu BA 78
23/12/2016
19 Trần Thị Thân Trần Dương  Số 56
18/10/2016
Thịnh Hiếu BA 77
23/12/2016
20 Trịnh Quốc Việt Đỗ Văn Khôi Số 57
18/10/2016
Hoà Ly BA 13
16.01.2017
21 Lê Ngọc Gần Văn Thị Tấn Số 58
25/10/2016
Thiện Thảo  
22 Phạm Xuân Thạnh Huỳnh Mỹ Sinh Số 59
28/10/2016
Thiện Rin  
23 Ngô Thị Pháp Phạm Thị Tiên Số 60
28/10/2016
Hoà Thảo BA 79
27/12/2016
24 Ngô Thị Pháp Phạm Thị Tiên Số 61
28/10/2016
Thiện Hiếu BA 80
27/12/2016
25 Nguyễn Như Anh Nguyễn Văn Được Số 62
28/10/2016
Hoà Hiếu BA 72
08/12/2016
26 Võ Hồng Hùng Nguyễn Đình Nhì Số 63
28/10/2016
Thiện Thảo  
27 Đỗ Thị Xuân Đỗ Thị Thanh Số 64
28/10/2016
Huyền Tiến BA 74
13/12/2016
28 Lê Thị Hương Lê A Số 65
31/10/2016
Thiện Ly  
29 Dương Văn Trung Nguyễn Anh Số 66
31/10/2016
Hoà Ly BA 81
29/12/2016
30 Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Thu Phượng Số 67
09/11/2016
Hoà Thảo QĐ 03
06.01.2017
31 Ngô Nguyên Quảng Huỳnh Văn Học Số 68
09/11/2016
Thanh Tiến  
32 Dương Quốc Trung Nguyễn Thị Vững Số 69
09/11/2016
Thanh  Hiếu BA 01
05.01.2017
33 NHCSXH - PGD Thăng Bình Phan Thùy Đương Số 70
09/11/2016
Thiện Thảo  
34 Phạm Năm Nguyễn Văn Trợ Số 71
09/11/2016
Thiện Ly BA 12
16.01.2017
35 Nguyễn Thiệu Nguyễn Ngọc Anh Số 72
10/11/2016
Hòa Tiến BA 09
10.01.2017
36 Phạm Viết Vân Võ Xuân Hạnh Số 73
17/11/2016
Thanh Hiếu BA 06
10.01.2017
37 Võ Thị Mai Thiều Văn Sanh Số 74
17/11/2016
Huyền Tiến  
38 Trần Minh Tân Trần Thannh Thôi Số 75
17/11/2016            
Thiện Hiếu  
39 Nguyễn Tấn Khương Trần Thị Quyên Số 76
17/11/2016
Thanh Thảo BA 08
10.01.2017
40 Lê Thị Xí Võ Văn Chương Số 77
17/11/2016
Hoà Thảo  
41 Nguyễn Kim Nguyễn Cam Số 78
18/11/2016
Thanh Rin  
42 Hồ Thị Thọ Đỗ Ngọc Thắng Số 79
24/11/2016
Thiện Thảo  
43 Trần Công Anh Trần Công Chuông Số 80
24/11/2016
Thịnh Ly BA 04
09.01.2017
44 Công ty TNHH Dịch vụ
 - Thực phẩm và giải khát
Cánh Diều Xanh
Phùng Cường Số 81
24/11/2016
Huyền Hiếu BA 14
20.01.2017
45 Nguyễn Thị Minh Hương Dương Ngọc Hoa Số 82
30/11/2016
Hoà Ly BA 11
13.01.2017
46 Nguyễn Thị Ngọc Hà Lê Thị Tại Số 83
30/11/2016
Bảy Hiếu  
47 Lê Thị Thanh Nguyễn Văn Nhựt Số 84
07/12/2016
Tiến Cẩm BA 05
09.01.2017
48 Phạm Thị Quý Trần Thị Xuân Tri Số 01
06/01/2017
Hòa Hiếu  


ÁN LAO ĐỘNG
 
STT NGUYÊN ĐƠN BỊ ĐƠN NGÀY THỤ LÝ THẨM PHÁN THƯ KÝ BẢN ÁN/
 ĐC/TĐC
1 Nguyễn Viết Nam Cty CCGTCC Tam Kỳ Số 02
05/10/2016
Hoà Hiếu BA 02
19/12/2016
2 Nguyễn Hữu Dự Trường Mẫu Giáo
Tây Hồ
Số 03
24/10/2016
Thiện Thảo  
3 CTy CP Gia Lai CTC Nguyễn Ngọc Thịnh Số 04
09/11/2016
Thanh Tiến  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết


Những tin khác