Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 14/11/2016

Chủ nhật - 20/11/2016 20:42
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 14/11/2016

Tổng số án còn lại: 60 vụ. Trong đó: DSST: 27 vụ | DSPT: 30 vụ | LĐPT: 03 vụ
 

STT

NGUYÊN ĐƠN

BỊ ĐƠN

LOẠI ÁN

NGÀY THỤ LÝ

NGÀY GIA HẠN
/HẾT HẠN

THẨM PHÁN

THƯ KÝ

TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT

GHI CHÚ

1

Lê  Thị Lý

VPCC Thăng Bình

DSST

Số 14
10/8/2016

10/12/2016

Liêm

Bình

 

Án còn lại năm
 2016

2

Nguyễn Thị Mau

Nguyễn Ngọc Ngoạn

Nt

Số 17
03/10/2016

03/02/2017

Thanh

Ly

 

Án thụ lý năm
2017

3

Nguyễn Thị  Nhí

Nguyễn Văn Chín

Nt

Số 18
03/10/2016

03/02/2017

Thịnh

Ly

 

 

4

Trần Ngọc Lễ

Ngô Quang Hoà

Nt

Số 19
04/10/2016

04/02/2017

Hoà

Hiếu

 

 

5

Trần Kim Cầu

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nt

Số 20
05/10/2016

05/02/2017

Huyền

Ly

 

 

6

Quách Cẩm Lan

Đặng Thị Hồng

 

 

 

 

Nt

Số 02

26/02/2

- TĐC số 08

29/8/2016016

- TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT NGÀY 06/10/2016

 

06/02/2017

Thịnh

Tiến

 

 

7

Lê Thị Thanh Thanh


Nguyễn Mạnh Hà

Nt

Số 21
10/10/2016

10/02/2017

Thiện

 

 

 

8

Lê Thị Diệt

Đoàn Ngọc Dũng

Nt

Số 22
11/10/2016

11/02/2017

Thiện

Tiến

 

 

9

Phạm Văn Hùng

UBND phường Cẩm Nam

Nt

Số 23
11/10/2016

11/02/2017

Thịnh

Hiếu

 

 

10

Trịnh Văn Đạt

Vương Công San
và các đồng bị đơn

Nt

Số 24
13/10/2016

13/02/2017

Huyền

Hiếu

 

 

11

Phan Thị Kim Thanh
và các đồng nguyên đơn

Phan Văn Phúc

Nt

Số 25
14/10/2016

14/02/2017

Hoà

Ly

 

 

12

Võ Thị Thận

Võ Thị Hiền

 

 

 

 

Nt

Số 16

29/8/2016

- TĐC số 10

27/9/2016

- TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT NGÀY 14/10/2016

14/02/2017

Thịnh

Tiến

 

 

13

Lê Thị Chương

Mai Hoàng Anh

 

 

 

 

Nt

Số 12/25/7/2016

- TĐC số 11 ngày 27/9/2016

- TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT NGÀY 14/10/2016

14/02/2017

Thịnh

Ly

   

14

Dương Tấn Đạo

Nguyễn Văn Tuấn

Nt

Số 26
17/10/2016

17/02/2017

Thịnh

Ly

 

 

15

Lưu Quang Long

Phạm Thị Hoa

Nt

Số 27
21/10/2016

21/02/2017

Bảy

Tiến

 

 

16

Võ Văn Giới

Nguyễn Đạo

Nt

Số 28
24/10/2016

24/02/2017

Hoà

Hiếu

 

 

17

Lê Văn Mai

Võ Thị Sang

Nt

Số 29
24/10/2016

24/02/2017

Hoà

Tiến

 

 

18

Trần Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Quới

Nt

Số 30
24/10/2016

24/02/2017

Huyền

Ly

 

 

19

Châu Thêm

Châu Ngọc Hưng

Nt

Số 31
28/10/2016

28/02/2017

Hoà

Ly

 

 

20

Nguyễn Thị Thuý Hiền

Châu Thị Tửu

Nt

Số 32
28/10/2016

28/02/2017

Huyền

Rin

 

 

21

Võ Văn Tỉnh

Huỳnh Văn

Nt

Số 33
28/10/2016

28/02/2017

Huyền

Thảo

 

 

22

Cao Văn Nam

Phan Cường

Nt

Số 34
31/10/2016

28/02/2017

Hoà

Thảo

 

 

23

Nguyễn Thị Luyến

Trần Văn Hùng

Nt

Số 35
01/11/2016

01/03/2017

Bảy

Tiến

 

 

24

Châu Văn Xí

Huỳnh Đăng Hoàng Sỹ

 

 

 

Nt

Số 15

29/8/2016

- TĐC số 12 ngày 29/9/2016

- TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT NGÀY 07/11/2016

07/3/2017

Hoà

Tiến

   

25

Trần Thị Thêm

Trương Hoàng Quốc Bảo

Nt

Số 36
10/11/2016

10/03/2017

Hòa

Hiếu

 

 

26

Phạm Văn Dũng

Phạm Văn Hùng

Nt

Số 37
10/11/2016

10/03/2017

Huyền

Thảo

 

 

27

Lê Viên

Nguyễn Thị Tải

Nt

Số 38
10/11/2016

10/03/2017

Huyền

Rin

 

 

28

Đinh Thị Thanh

Nguyễn Thanh Xuân

DSPT

Số 43
03/10/2016

03/12/2016

Thịnh

Ly

 

Án thụ lý năm 2017

29


Nguyễn Được

Phạm Thân

Nt

Số 44
03/10/2016

03/12/2016

Liêm

Hiếu

 

 

30


Trần Đình Châu

Phan Vũ Tú An

Nt

Số 46
10/10/2016

10/12/2016

Thanh

Rin

 

 

31

Nguyễn Thị Lý

Nguyễn Văn An

Nt

Số 47
11/10/2016

11/12/2016

Huyền

Rin

 

 

32

Huỳnh Văn Thông

Phan Tám   

Nt

 Số 48

12/10/2016 

12/12/2016

Huyền

Rin

 

 

33

Nguyễn Thị Hoa

Trần Thị Sâm

Nt

Số 49
17/10/2016

17/12/2016

Hoà

Thảo

 

 

34

Trần Thị Nguyệt Nga

Trần Nguyễn Xuân Mến

Nt

Số 50
17/10/2016

17/12/2016

Thịnh

Thảo

 

 

35

Lê Công Thông

Võ Thị Đồ (Đào)

Nt

Số 51
17/10/2016

17/12/2016

Thiện

Thảo

 

 

36

Huỳnh Tấn Phú

Huỳnh Tấn Quý

Nt

Số 52
17/10/2016

17/12/2016

Thiện

Hiếu

 

 

37

Trần Thị Xuân Phượng

Nguyễn Thị Phượng

Nt

Số 53
17/10/2016

17/12/2016

Thanh

Rin

 

 

38

Nguyễn Mẫn

Nguyễn Hồng Nhiên

Nt

Số 54
17/10/2016

17/12/2016

Huyền

Rin

 

 

39

Võ Thanh Phú

Nguyễn Đình Khoản

Nt

Số 55
17/10/2016

17/12/2016

Thịnh

Hiếu

 

 

40

Trần Thị Thân

Trần Dương

Nt

Số 56
18/10/2016

18/12/2016

Thịnh

Hiếu

 

 

41

Trịnh Quốc Việt

Đỗ Văn Khôi

Nt

Số 57
18/10/2016

18/12/2016

Hoà

Ly

 

 

42

Lê Ngọc Gần

Văn Thị Tấn

Nt

Số 58
25/10/2016

25/12/2016

Thiện

Thảo

 

 

43

Phạm Xuân Thạnh

Huỳnh Mỹ Sinh

Nt

Số 59
28/10/2016

28/12/2016

Thiện

Rin

 

 

44

Ngô Thị Pháp

Phạm Thị Tiên

Nt

Số 60
28/10/2016

28/12/2016

Hoà

Thảo

 

 

45

Ngô Thị Pháp

Phạm Thị Tiên

Nt

Số 61
28/10/2016

28/12/2016

Thiện

Hiếu

 

 

46

Nguyễn Như Anh

Nguyễn Văn Được

Nt

Số 62
28/10/2016

28/12/2016

Hoà

Hiếu

 

 

47

Võ Hồng Hùng

Nguyễn Đình Nhì

Nt

Số 63
28/10/2016

28/12/2016

Thiện

Thảo

 

 

48

Đỗ Thị Xuân

Đỗ Thị Thanh

Nt

Số 64
28/10/2016

28/12/2016

Huyền

Tiến

 

 

49

Lê Thị Hương

Lê A

Nt

Số 65
31/10/2016

30/12/2016

Thiện

Ly

 

 

50

Dương Văn Trung

Nguyễn Anh

Nt

Số 66
31/10/2016

30/12/2016

Hoà

Ly

 

 

51

Trần Thị Thinh

Nguyễn Thị Hoa

 

 

 

 

Nt

Số 41 05/9/2016

- TĐC số 07

ngày

27/9/2016

- TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT NGÀY 03/11/2016

03/01/2017

Thiện

Hiếu

 

 

52

Nguyễn Thị Sen

Nguyễn Thị Thu Phượng

Nt

Số 67
09/11/2016

09/01/2017

Bảy

Thảo

 

 

53

Ngô Nguyên Quảng

Huỳnh Văn Học

Nt

Số 68
09/11/2016

09/01/2017

Thanh

Tiến

 

 

54

Dương Quốc Trung

Nguyễn Thị Vững

Nt

Số 69
09/11/2016

09/01/2017

Thanh

Hiếu

 

 

55

NHCSXH - PGD Thăng Bình

Phan Thùy Đương

Nt

Số 70
09/11/2016

09/01/2017

Thiện

Thảo

 

 

56

Phạm Năm

Nguyễn Văn Trợ

Nt

Số 71
09/11/2016

09/01/2017

Thiện

Ly

 

 

57

Nguyễn Thiệu

Nguyễn Ngọc Anh

Nt

Số 72
10/11/2016

10/01/2017

Hòa

Tiến

 

 

58

Nguyễn Viết Nam

Cty CCGTCC Tam Kỳ

LĐPT

Số 02
05/10/2016

05/12/2016

Hoà

Hiếu

 

Án thụ lý năm

2017

59

Nguyễn Hữu Dự

Trường Mẫu Giáo
Tây Hồ

Nt

Số 03
24/10/2016

24/12/2016

Thiện

Thảo

 

 

60

CTy CP Gia Lai CTC

Nguyễn Ngọc Thịnh

Nt

Số 04
09/11/2016

09/01/2017

Thanh

Tiến

 

 Tổng số án tạm đình chỉ các năm trước: 13 vụ. Trong đó: DSST: 9 vụ | DSPT: 3 vụ | VDSST: 1 vụ
 

STT

 

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Nguyên đơn, bị đơn)

 

Loại án

Ngày thụ lý

Thẩm phán

Thư ký

Ghi chú

01

Võ Thị Hùng

Võ Xuân An

DSST

Số 02 23/04/2009

Thịnh

Ly

TĐC

21/08/2009

 

02

Phạm Uy Hùng

Phan Viết Điệp

Nt

Số 03

22/7/2014

Thịnh

Ly

TĐC

11/9/2015

 

03

Đặng Thị Hương

Phạm Hoàng Vũ

Nt

Số 04

28/3/2016

Hoà

Ly

TĐC  số 03 28/7/2016

04

Lê Thị Cẩm Nhung

Lê Hùng

Nt

Số 05

15/4/2016

Huyền

Rin

TĐC số 05

15/8/2016

05

Tô Văn Hoàng

Nguyễn Ngọc Quý

Nt

Số 06

19/4/2016

Thiện

Thảo

TĐC số 06

19/8/2016

06

Trần Sơn Tây Kim Liên

Trần Thị Bích Phượng

Nt

Số 08

25/5/2016

Huyền

Ly

TĐC số 07

26/8/2016

07

Phan Như Thuận

Phan Thị Nhi

Nt

Số 07

25/5/2016

Thịnh

Tiến

TĐC số 09

26/9/2016

08

Sử Lệ Thanh

Sử Chấn Quân

Nt

Số 11

25/7/2016

Hoà

Tiến

TĐC số 13

30/9/2016

09

Nguyễn Thị Tư

Hoàng Thị Bích Hợp

Nt

Số 13

08/8/2016

 

Thiện

Tiến

TĐC số 14

30/9/2016

10

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Văn Bình

VDSST

Số 01 08/10/2014

Hòa

Ly

TĐC

09/02/2015

 

11

Nguyễn Thị Nhiễu

Nguyễn Nhiên

DSPT

Số 85

11/11/2015

Huyền

Quang

TĐC

15/02/2016

 

12

Nguyễn Châu Cát

Nguyễn Anh Đào

Nt

Số 100

30/12/2015

Huyền

Quang

TĐC

30/3/2016

 

13

Nguyễn Chức

Vương Hữu Ban

Nt

Số 42

05/9/2016

Thịnh

Thảo

TĐC số 08

27/9/2016


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác