Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Dân sự tính đến hết ngày 20/12/2016

Thứ tư - 21/12/2016 02:45

ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH SƠ THẨM
 
STT Vụ án Số, ngày thụ lý Thẩm phán Hội thẩm Thư ký
1 Phạm Thị Định-Trần Công Cường 09
26/10/2016
Cao Thị Huyền   Lê Quan Rin
2 Phạm Thị Cúc Nhật - Võ Nguyễn Hoàng Anh 10
27/10
Nguyễn Thị Hòa   Lê Hoàng Tiến


ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH PHÚC THẨM
 
STT Vụ án Số, ngày thụ lý Số bản án,Tên TA, Thẩm phán cấp huyện Thẩm phán Thư ký Kết quả giải quyết (Số, ngày, tháng, năm ban hành bản án)
1 Xin ly hôn
Nguyễn Thị Diểm Hương-
Lê Xuân Nguyên
15
03/10/2016
173
12/8/2016
TAND huyện Núi Thành
Trần Thị Sơn
Nguyễn Hữu Thịnh Trần Thị Minh Hiếu 20
27/10/2016
2 Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
Lê Viết Ký
Phạm Thị Tuyết Đào
16
12/10/2016
193
10/8/2016
TAND thị xã Điện Bàn
Nguyễn Văn Lộc
    21
15/11/2016
3 Xin ly hôn
Võ Thị Thủy
Nguyễn Đức Nam
17
13/10/2016
152
30/8/2016
TAND huyện Thăng Bình
Trần Mạnh Dũng
Nguyễn Thị Hòa Đỗ Thị Ly Ly 22
17/11/2016
4 Xin ly hôn
Phan Thị Minh Thư
Nguyễn Văn Chương
18
24/10/2016
234
14/9/2016
TAND thị xã Điện Bàn
Trần Văn Sinh
Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Minh Hiếu 25
23/11/2016
5 Xin ly hôn
Nguyễn Công Hòa
Mai Thị Thanh
19
26/10/2016
161
06/9/2016
TAND huyện Thăng Bình
Cao Thị Huyền Đỗ Thị Ly Ly 23
22/11/2016
6 Xin ly hôn
Đinh Văn Nam
Trần Thị Cả
20
26/10/2016
161
23/9/2016
TAND TP Hội An
Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Minh Hiếu 24
23/11/2016
7 Xin ly hôn
Nguyễn Thị Nhàn
Nguyễn Mai
21
03/11/2016
91
28/9/2016
TAND huyện Tiên Phước
Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Phương Thảo  
8 Xin ly hôn
Nguyễn Đình Đông
Nguyễn Thị Út
22
04/11/2016
35
21/9/2016
TAND huyện Nông Sơn
Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Phương Thảo  
9 Tranh chấp phân chia tài sản chung
Lê Thị Hạnh
Lê Kha Nam
23
04/11/2016
174
23/9/2016
TAND huyện Quế Sơn
Cao Thị Huyền Đỗ Thị Ly Ly  
10 Xin ly hôn
Nguyễn Văn Ta
Lê Thị Sáu
24
04/11/2016
173
21/9/2016
TAND huyện Quế Sơn
Nguyễn Thị Hòa Đỗ Thị Ly Ly  
11 Xin ly hôn
Nguyễn Văn Ba
Đỗ Thị Lệ Nga
25
07/11/2016
113
29/9/2016
TAND huyện Phú Ninh
Nguyễn Thị Hòa Trần Hoàng Tiến  
12 Xin ly hôn
Ninh Thị Hồng Đức
Huỳnh Tấn Hà
26
07/11/2016
114
29/9/2016
TAND huyện Phú Ninh
Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Phương Thảo  
13 Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn
Nguyễn Thị Như Ngọc
Hoàng Giang Thắng
27
16/11/2016
280
29/9/2016
TAND TP Tam Kỳ
TP Lê Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Hòa Trần Thị Minh Hiếu  


ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM
 
STT NGUYÊN ĐƠN BỊ ĐƠN LOẠI ÁN NGÀY THỤ LÝ NGÀY GIA HẠN
/HẾT HẠN
THẨM PHÁN THƯ KÝ BẢN ÁN/
 ĐC/TĐC
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT
1 Võ Thị Hùng Võ Xuân An DSST Số 02
23/04/2009
  Thịnh Ly TĐC
21/8/2008
Án TĐC các
năm mang sang
2 Phạm Uy Hùng Phan Viết Điệp DSST Số 03
ngày 22/7/2014
  Thịnh Ly TĐC
11/9/2015
 
3 Đặng Thị Hương Phạm Hoàng Vũ DSST Số 04
ngày 28/3/2016
  Hoà Ly TĐC
28/7/2016
 
4 Lê Thị Cẩm Nhung Lê Hùng DSST Số 05
15/4/2016
  Huyền Rin TĐC
15/8/2016
 
5 Tô Văn Hoàng Nguyễn Ngọc Quý DSST Số 06
19/4/2016
  Thiện Thảo TĐC
19/8/2016
 
6 Trần Sơn Tây Kim Liên Trần Thị Bích Phượng DSST Số 08
25/5/2016
  Huyền Ly TĐC
26/8/2016
 
7 Quách Cẩm Lan Đặng Thị Hồng DSST Số 02
26/02/2016
  Thịnh Tiến TĐC
29/8/2016
TTGQ
ngày
06/10/2016
8 Phan Như Thuận Phan Thị Nhi DSST Số 07
25/5/2016
  Thịnh Tiến TĐC
26/9/2016
 
9 Võ Thị Thận Võ Thị Hiền DSST Số 16
29/8/2016
  Thịnh Hiếu TĐC
27/9/2016
TTGQ
ngày
14/10/2016
10 Lê Thị Chương Mai Hoàng Anh DSST Số 12
25/7/2016
  Thịnh Ly TĐC
27/9/2016
TTGQ
ngày
14/10/2016
11 Châu Văn Xí Huỳnh Đăng Hoàng Sỹ DSST Số 15
29/8/2016
  Hoà Tiến BA 13
06/12/2016
Xong
12 Sử Lệ Thanh Sử Chấn Quân DSST Số 11
25/7/2016
  Hòa Tiến TĐC
30/9/2016
 
13 Nguyễn Thị Tư Hoàng Thị Bích Hợp DSST Số 13
08/8/2016
  Thiện Tiến TĐC
30/9/2016
TTGQ
ngày
15/11/2016
14 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nguyễn Văn Bình VDSST Số 01
08/10/2014
  Hoà Ly QĐ 14
13/12/2016
Xong
15 Lê  Thị Lý VPCC Thăng Bình DSST Số 14
10/8/2016
10/12/2016 Liêm Bình   Gia hạn từ ngày 10/12/2016
16 Nguyễn Thị Mau Nguyễn Ngọc Ngoạn DSST Số 17
03/10/2016
03/02/2017 Thanh Ly   Án thụ lý mới
2017
17 Nguyễn Thị  Nhí  Nguyễn Văn Chín DSST Số 18
03/10/2016
03/02/2017 Thịnh Ly    
18 Trần Ngọc Lễ Ngô Quang Hoà DSST Số 19
04/10/2016
04/02/2017 Hoà Hiếu    
19 Trần Kim Cầu Nguyễn Thị Yến Nhi DSST Số 20
05/10/2016
05/02/2017 Huyền Ly    
20 Lê Thị Thanh Thanh
Nguyễn Mạnh Hà
DSST Số 21
10/10/2016
10/02/2017 Thiện Tiến    
21 Lê Thị Diệt Đoàn Ngọc Dũng DSST Số 22
11/10/2016
11/02/2017 Thiện Tiến    
22 Phạm Văn Hùng UBND phường Cẩm Nam DSST Số 23
11/10/2016
11/02/2017 Thịnh Hiếu    
23 Trịnh Văn Đạt Vương Công San
và các đồng bị đơn
DSST Số 24
13/10/2016
13/02/2017 Huyền Hiếu    
24 Phan Thị Kim Thanh
và các đồng nguyên đơn
Phan Văn Phúc DSST Số 25
14/10/2016
14/02/2017 Hoà Ly    
25 Dương Tấn Đạo Nguyễn Văn Tuấn DSST Số 26
17/10/2016
17/02/2017 Thịnh Ly    
26 Lưu Quang Long Phạm Thị Hoa DSST Số 27
21/10/2016
21/02/2017 Bảy Tiến    
27 Võ Văn Giới Nguyễn Đạo DSST Số 28
24/10/2016
24/02/2017 Hoà Hiếu    
28 Lê Văn Mai Võ Thị Sang DSST Số 29
24/10/2016
24/02/2017 Hoà Tiến    
29 Trần Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Quới DSST Số 30
24/10/2016
24/02/2017 Huyền Ly    
30 Châu Thêm Châu Ngọc Hưng DSST Số 31
28/10/2016
28/02/2017 Hoà Ly    
31 Nguyễn Thị Thuý Hiền Châu Thị Tửu DSST Số 32
28/10/2016
28/02/2017 Huyền Rin    
32 Võ Văn Tỉnh Huỳnh Văn DSST Số 33
28/10/2016
28/02/2017 Huyền  Thảo    
33 Cao Văn Nam Phan Cường DSST Số 34
31/10/2016
28/02/2017 Hoà  Thảo    
34 Nguyễn Thị Luyến Trần Văn Hùng DSST Số 35
01/11/2016
01/03/2017 Bảy Tiến    
35 Trần Thị Thêm Trương Hoàng Quốc Bảo DSST Số 36
10/11/2016
10/03/2017 Hòa Hiếu    
36 Phạm Văn Dũng Phạm Văn Hùng DSST Số 37
10/11/2016
10/03/2017 Huyền Thảo    
37 Lê Viên Nguyễn Thị Tải DSST Số 38
10/11/2016
10/03/2017 Huyền Rin    
38 Nguyễn Giỏi Đặng Thời DSST Số 39
18/11/2016
18/03/2017 Huyền Ly    
39 Diệp Xang Đoàn Thị Bốn DSST Số 40
24/11/2016
24/03/2017 Thanh Tiến    
40 Lê Văn Ngạt Lê Văn Nhựt DSST Số 41
07/12/2016
07/04/2017 Hoà Tiến    
41 Ian Richard Jeffrey Lê Thị Tuyết DSST Số 42
12/12/2016
12/04/2017 Long Tân    
42 Hồ Đình Siêu Hồ Đình Định DSST Số 43
13/12/2016
13/04/2017 Long Tân    


ÁN DÂN SỰ PHÚC THẨM
 
STT NGUYÊN ĐƠN BỊ ĐƠN LOẠI ÁN NGÀY THỤ LÝ NGÀY GIA HẠN
/HẾT HẠN
THẨM PHÁN THƯ KÝ BẢN ÁN/
 ĐC/TĐC
1 Nguyễn Thị Nhiễu Nguyễn Nhiên DSPT Số 85
11/11/2015
  Huyền Quang TĐC
15/02/2016
2 Nguyễn Châu Cát Nguyễn Anh Đào DSPT Số 100
30/12/2015
  Huyền Quang TĐC
30/32016
3 Trần Thanh Thịnh Trần Thanh Hùng DSPT Số 28
18/7/2016
  Thịnh Thảo BA 67
27/10/2016
4 Trần Thị Thinh Nguyễn Thị Hoa DSPT Số 41
05/9/2016
  Thiện Hiếu TĐC
27/9/2016
5 Nguyễn Chức Vương Hữu Ban DSPT Số 42
05/9/2016
  Thịnh Thảo TĐC
27/9/2016
6 Đinh Thị Thanh Nguyễn Thanh Xuân DSPT Số 43
03/10/2016
03/12/2016 Thịnh Ly  
7
Nguyễn Được
Phạm Thân DSPT Số 44
03/10/2016
03/12/2016 Liêm Hiếu  
8 Nguyễn Văn Tỵ Nguyễn Văn Hương DSPT Số 45
04/10/2016
04/12/2016 Hoà Ly BA 68
09/11/2016
9
Trần Đình Châu
Phan Vũ Tú An DSPT Số 46
10/10/2016
10/12/2016 Thanh Rin  
10 Nguyễn Thị Lý Nguyễn Văn An DSPT Số 47
11/10/2016
11/12/2016 Huyền Rin BA 71
01/12/2016
11 Huỳnh Văn Thông Phan Tám     DSPT  Số 48
 12/10/2016
12/12/2016 Huyền Rin BA 73
13/12/2016
12 Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Sâm DSPT Số 49
17/10/2016
17/12/2016 Hoà Thảo  
13 Trần Thị Nguyệt Nga Trần Nguyễn Xuân Mến DSPT Số 50
17/10/2016
17/12/2016 Thịnh Thảo QĐ 69
16/11/2016
14 Lê Công Thông Võ Thị Đồ (Đào) DSPT Số 51
17/10/2016
17/12/2016 Thiện Thảo  
15 Huỳnh Tấn Phú Huỳnh Tấn Quý DSPT Số 52
17/10/2016
17/12/2016 Thiện Hiếu  
16 Trần Thị Xuân Phượng Nguyễn Thị Phượng DSPT Số 53
17/10/2016
17/12/2016 Thanh Rin  
17 Nguyễn Mẫn Nguyễn Hồng Nhiên DSPT Số 54
17/10/2016
17/12/2016 Huyền Rin BA 70
01/12/2016
18 Võ Thanh Phú Nguyễn Đình Khoản DSPT Số 55
17/10/2016
17/12/2016 Thịnh Hiếu  
19 Trần Thị Thân Trần Dương  DSPT Số 56
18/10/2016
18/12/2016 Thịnh Hiếu  
20 Trịnh Quốc Việt Đỗ Văn Khôi DSPT Số 57
18/10/2016
18/12/2016 Hoà Ly  
21 Lê Ngọc Gần Văn Thị Tấn DSPT Số 58
25/10/2016
25/12/2016 Thiện Thảo  
22 Phạm Xuân Thạnh Huỳnh Mỹ Sinh DSPT Số 59
28/10/2016
28/12/2016 Thiện Rin  
23 Ngô Thị Pháp Phạm Thị Tiên DSPT Số 60
28/10/2016
28/12/2016 Hoà Thảo  
24 Ngô Thị Pháp Phạm Thị Tiên DSPT Số 61
28/10/2016
28/12/2016 Thiện Hiếu  
25 Nguyễn Như Anh Nguyễn Văn Được DSPT Số 62
28/10/2016
28/12/2016 Hoà Hiếu BA 72
08/12/2016
26 Võ Hồng Hùng Nguyễn Đình Nhì DSPT Số 63
28/10/2016
28/12/2016 Thiện Thảo  
27 Đỗ Thị Xuân Đỗ Thị Thanh DSPT Số 64
28/10/2016
28/12/2016 Huyền Tiến BA 74
13/12/2016
28 Lê Thị Hương Lê A DSPT Số 65
31/10/2016
30/12/2016 Thiện Ly  
29 Dương Văn Trung Nguyễn Anh DSPT Số 66
31/10/2016
30/12/2016 Hoà Ly  
30 Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Thu Phượng DSPT Số 67
09/11/2016
09/01/2017 Hoà Thảo  
31 Ngô Nguyên Quảng Huỳnh Văn Học DSPT Số 68
09/11/2016
09/01/2017 Thanh Tiến  
32 Dương Quốc Trung Nguyễn Thị Vững DSPT Số 69
09/11/2016
09/01/2017 Thanh  Hiếu  
33 NHCSXH - PGD Thăng Bình Phan Thùy Đương DSPT Số 70
09/11/2016
09/01/2017 Thiện Thảo  
34 Phạm Năm Nguyễn Văn Trợ DSPT Số 71
09/11/2016
09/01/2017 Thiện Ly  
35 Nguyễn Thiệu Nguyễn Ngọc Anh DSPT Số 72
10/11/2016
10/01/2017 Hòa Tiến  
36 Phạm Viết Vân Võ Xuân Hạnh DSPT Số 73
17/11/2016
17/01/2017 Thanh Hiếu  
37 Võ Thị Mai Thiều Văn Sanh DSPT Số 74
17/11/2016
17/01/2017 Huyền Tiến  
38 Trần Minh Tân Trần Thannh Thôi DSPT Số 75
17/11/2016            
17/01/2017 Thiện Hiếu  
39 Nguyễn Tấn Khương Trần Thị Quyên DSPT Số 76
17/11/2016
17/01/2017 Thanh Thảo  
40 Lê Thị Xí Võ Văn Chương DSPT Số 77
17/11/2016
17/01/2017 Hoà Thảo  
41 Nguyễn Kim Nguyễn Cam DSPT Số 78
18/11/2016
18/01/2017 Thanh Rin  
42 Hồ Thị Thọ Đỗ Ngọc Thắng DSPT Số 79
24/11/2016
24/01/2017 Thiện Thảo  
43 Trần Công Anh Trần Công Chuông DSPT Số 80
24/11/2016
24/01/2017 Thịnh Ly  
44 Công ty TNHH Dịch vụ
 - Thực phẩm và giải khát
Cánh Diều Xanh
Phùng Cường DSPT Số 81
24/11/2016
24/01/2017 Huyền Hiếu  
45 Nguyễn Thị Minh Hương Dương Ngọc Hoa DSPT Số 82
30/11/2016
31/01/2017 Hoà Ly  
46 Nguyễn Thị Ngọc Hà Lê Thị Tại DSPT Số 83
30/11/2016
31/01/2017 Bảy Hiếu  
47 Lê Thị Thanh Nguyễn Văn Nhựt DSPT Số 84
07/12/2016
07/02/2017 Tiến Cẩm  


ÁN LAO ĐỘNG
 
STT NGUYÊN ĐƠN BỊ ĐƠN LOẠI ÁN NGÀY THỤ LÝ NGÀY GIA HẠN
/HẾT HẠN
THẨM PHÁN THƯ KÝ BẢN ÁN/
 ĐC/TĐC
GHI CHÚ
1 Nguyễn Viết Nam Cty CCGTCC Tam Kỳ LĐPT Số 02
05/10/2016
05/12/2016 Hoà Hiếu   Án thụ lý mới
2017
2 Nguyễn Hữu Dự Trường Mẫu Giáo
Tây Hồ
LĐPT Số 03
24/10/2016
24/12/2016 Thiện Thảo    
3 CTy CP Gia Lai CTC Nguyễn Ngọc Thịnh LĐPT Số 04
09/11/2016
09/01/2017 Thanh Tiến    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác