Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 12/09/2016

Thứ hai - 12/09/2016 22:04
Thông tin xử lý đơn, giải quyết các loại án Tòa Hình sự tính đến hết ngày 12/09/2016


ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM
 
STT TÊN VỤ ÁN LOẠI
VỤ ÁN
NGÀY THỤ LÝ/ NGÀY HẾT HẠN GQ THẨM PHÁN  THƯ KÝ GHI CHÚ
1 Nguyễn Hữu Thạnh HSPT 09/5/2016 (Khoản 3 Điều 161 BLHS) Thanh Tuyên Hoãn 
2 Doãn Quốc Mẫn HSPT 11/7/2016 (điểm p, K 2 Điều 194) Thiện Trinh  
3 Nguyễn Cường HSPT 20/7/2016 (điểm b,c K 2, Điều 281) Cẩm Tuyên  
4 Phan Thị Ngọc Ánh HSPT 2/8/2016 (Điều 138) Cẩm ThảoHS  
5 Hồ Quế, Bùi Văn Dự HSPT 2/8/2016 (Điều 249) Cẩm ThảoHS  
6 Bùi Văn Tiên HSPT 08/09/2016 Cẩm Ngôn Hoãn 
7 Huỳnh Xuân Bình HSPT 17/8/2016 ( K 1, Điều 138) Thiện Trinh  n
8 Nguyễn Thành Tuấn HSPT 16/8/2016 (điểm b, K 2, Điều 138) Thiện Trinh Cẩm, Thịnh
Lịch xử 12/9
9 Nguyễn Thanh Khải Huy HSPT 17/8/2016 (điểm b, K 2, Điều 194) Thiện Trinh
10 Nguyễn Vũ Bảo HSPT 17/8/2016 (điểm a, K 2, Điều 138) Thiện Trinh
11 Lê Mỹ HSPT   Tiến Tuyên Lịch xử 16/9/2016
12 Hồ Thái Quân HSPT 22/8/2016 (điểm a, d, K 2, Điều 136) Tiến Tuyên
13 Nguyễn Quang Hiếu HSPT 22/8/2016 (K2, Điều 104) Tiến Tuyên
14 Phan Văn Lực HSPT 22/8/2016 (điểm đ, K2, Điều 123) Tiến Tuyên
15 Phan Quang Đức HSPT 30/8/2016 (Điều 139) Tiến Nhật Lịch xử 16/9
16 Phan Văn Đào HSPT 30/8/2016  (Điều 104) Tiến Nhật
17 Nguyễn Văn Quý HSPT 29/8/2016  (Điều 138) Tiến Nhật
18 Trần Mậu Khánh HSPT 29/8/2016  (Điều 138) Tiến Nhật
19 Trần Quốc Nam HSPT 29/8/2016  (Điều 143) Tiến Nhật
20 Võ Văn Hải  HSPT 30/8/2016 (Khoản 2, Điều 104) Cẩm ThảoHS Lịch xử 13h30 19/9/2016
21 Nguyễn Tấn Dũng HSPT 30/8/2016 (khoản 3 Điều 104) Cẩm ThảoHS
22 Đinh Trông HSPT 30/8/2016 (điểm a khoản 2 Điều 138) Cẩm ThảoHS
23 Nguyễn Văn Bôn HSPT 31/8/2016 (khoản 2 Điều 104 và khoản 1 Điều 245) Cẩm ThảoHS Lịch xử 07h30' 20/9
24 Bùi Đăng Chức HSPT 31/8/2016 (điểm b khoản 2 Điều 194) Cẩm ThảoHS Lịch xử 13h30 19/9/2016
25 Trần Quang Sơn HSPT 31/8/2016(khoản 1 Điều 104) Thiện Trinh Lịch xử 13h30' ngày 23/9
26 Lê Vĩnh Phúc HSPT 31/8/2016(điểm b khoản 2 Điều 194) Thiện Trinh
27 Nguyễn Công Trí HSPT 31/8/2016 (khoản 1 Điều 133) Thiện Trinh
28 Lê Văn Lanh HSPT 31/8/2016 (điểm b,c khoản 2 Điều 138) Thiện Trinh
29 Khưu Hoài Vũ HSPT 07/9/2016 (Điều 138) Cẩm ThảoHS Lịch xử 13h30' 19/9
30 Ngô Minh Huệ HSPT 9/9/2016 (khoản 1 Điều 138) Cẩm ThảoHS  
31 Cao Đình Quý HSPT 12/9/2016 (K1 Điều 138) Cẩm Ngôn  
32 Nguyễn Hồng Thức HSPT 12/9/2016 (K1 Điều 138) Cẩm Ngôn  


ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM
 
STT Vụ án Số, ngày thụ lý Thẩm phán, Thư ký Kết quả giải quyết
1 Nguyễn Đình Dao cùng các đồng Phạm Điều 281, 284, 285 40-01/10/2015 Thiện, Sương  
2 Đinh Văn Triệu, A Viết Điều 93 41-05/10/2015 Thiện, Ngôn 35-11/11/2015
3 Trần Thị Chung Điều 139 42-06/10/2015 Thiện, Trinh 37-13/11/2015
4 Ngô Ngọc Hiền cùng các đồng phạm Điều 139 43-09/10/2015 Cẩm, Tuyên 36-12/11/2015
5 Nguyễn Thế Miên, Trần Minh Mỹ Điều 278, 285 44-19/10/2015 Cẩm, Tuyên 39-02/12/2016
6 Ngô Văn Thọ Điều 93 45-28/10/2015 Thiện, Sương 38-19/11/2015
7 Mai Tấn Thành, Trần Thị Tuyết Hoa Điều 140 46-06/11/2015 Thiện, Chỉnh  
8 Nguyễn Thành Luân cùng các đồng phạm Điều 136 47-10/11/2015 Cẩm, Thảo 41-04/12/2015
9 Lê Văn Hòa Điều 136 48-11/11/2015 Thiện, Dung 40-03/12/2015
10 Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Văn Việt Điều 136 49-18/11/2015 Thiện, Sương 42-08/12/2015
11 Lê Văn Sáu Điều 172 50-19/11/2015 Cẩm, Ngôn 43-09/12/2015
12 Tơ Đênh Triệu Điều 93 51-20/11/2015 Thiện, Chỉnh 44-23/12/2015
13 Đỗ Chí Dũng cùng các đồng phạm Điều  194 52-25/11/2015 Thiện, Sương 45-30/12/2015
14 Trương Văn Ngọc Điều 93 53-21/12/2015 Thiện, Trinh 01-22/01/2016
15 Nguyễn Văn Xa Điều 136 01-11/01/2016 Thiện, Sương 02-22/01/2016
16 Trần Minh Hải, Điều 136 02-14/01/2016 Cẩm, Chỉnh 03-10/3/2016
17 Nguyễn Vinh, Điều 112 03-14/01/2016 Thiện, Tuyên  
18 Nguyễn Văn Vũ, Điều 226b 04-19/01/2016 Thiện, Thảo 09-30/3/2016
19 Nguyễn Ngọc Bội cùng các đồng phạm, Điều 139, 165, 281 05-01/02/2016 Thiện, Sương  
20 Trần Thị Quỳnh Nga, Điều 139 06-01/02/2016 Thanh, Trinh  
21 Châu Ngọc Lý, Điều 196 07-01/02/2016 Thiện, Ngôn 04-22/3/2016
22 Phạm Nguyễn Duy Phúc cùng các đồng phạm, Điều 138 08-01/02/2016 Cẩm, Trinh 05-22/3/2016
23 Lữ Văn Chín, Điều 119 09-18/02/2016 Liêm, Chỉnh 06-23/3/2016
24 Nguyễn Đăng Thuận, Nguyễn Văn Thắng, Điều 226b  10-23/02/2016 Thiện, Trinh  
25 Lê Phúc, Điều 93 11-01/3/2016 Thiện, Chỉnh 08-29/3/2016
26 Lê Văn Tâm cùng các đồng phạm, Điều 138 13-04/3/2016 Cẩm, Ngôn 07-28/3/2016
27 Trần Phước Cường, Điều 226b 13-01/4/2016 Thiện, Thảo 10-15/4/2016
28 Phạm Trần Công Viết Linh, Điều 93 14-01/4/2016 Cẩm, Sương 11-19/4/2016
29 Trương Quý Pháp, Vũ Minh Quý, Điều 226b 15-14/4/2016 Cẩm, Tuyên  
30 Trương Công Nam, Điều 226b 16-28/4/2016 Thiện, Thảo 12-31/5/2016
31 Trương Bá Trí cùng các đồng phạm, Điều 232, 238 17-28/4/2016 Cẩm, Ngôn  
32 Trịnh Lê Hiệp cùng các đồng phạm Điều 226b 18-12/5/2016 Thiện, Ngôn 13-14/6/2016
33 Võ Thị Hạnh cùng các đồng phạm khác, Điều 139 19-23/5/2016 Cẩm, Ngôn 14/29/6/2016
34 Trần Hữu Phước cùng các đồng phạm khác, Điều 226b 20-23/5/2016 Cẩm, Trinh 15-14/7/2016
35 Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Thịnh 21-21/6/2016 Thanh, Thảo 17-12/8/2016
36 Trương Quý Pháp, Vũ Minh Quý, Điều 226b 22-24/6/2016 Cẩm, Tuyên  
37 Lê Công Quá, Điều 226b 23-04/7/2016 Thịnh, Thảo 16-28/7/2016
38 Trần Thị Quỳnh Nga, Điều 139 24-15/7/2016 Thanh, Trinh xử ngày 20, 21/9/2016
39 Ninh Trọng Linh, Điều 232 25-20/7/2016 Cẩm, Ngôn 18-17/8/2016
40 Trần Đình Cường, Điều 140 26-26/7/2016 Thiện, Ngôn 19-19/8/2016
41 Nguyễn Ngọc Bội cùng các đồng phạm, Điều 139, 165, 281 27-29/7/2016 Thiện, Sương 21-12/9/2016
42 Phan Phước Hoàng Điều 136 28-11/8/2016 Cẩm, Ngôn 20-05/9/2016
43 Nguyễn Vinh, Điều 112 29-19/8/2016 Tuyên, Thiện 22-14/9/2016
44 Lưu Văn Hiếu 30-09/9/2016 Thiện, Ngôn Lịch xử ngày 24/9/2016

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mớiNhững tin khác