CÁC NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

313

Ngày 19/5/2021, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định số 139/QĐ-TANDTC-TĐKT ban hành Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng giới thiệu các nội dung quan trọng, cần lưu ý khi tổ chức thực hiện Quy chế này, cụ thể:

– Việc tổ chức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải bảo đảm thống nhất, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức; có ý nghĩa tôn vinh sự kiện, tôn vinh tập thể và cá nhân được khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong Tòa án nhân dân và xã hội, đồng thời phải mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân.

TAND tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021

– Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân được công bố, trao tặng, đón nhận theo quy định tại Quy chế này gồm: Khen thưởng cấp Nhà nước; khen thưởng của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương; khen thưởng của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án quân sự quân khu; khen thưởng của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương… Các hình thức tôn vinh, biểu dương không tổ chức trao tặng theo Quy chế này.

Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng TAND tỉnh Quảng Nam và TAND thành phố Tam Kỳ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

– Người điều hành buổi lễ là lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo của đơn vị chủ trì, tổ chức buổi lễ.

– Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Chỉ được tổ chức kết hợp trong lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập, ngày truyền thống của Tòa án nhân dân, của địa phương, của đơn vị hoặc hội nghị triển khai công tác theo chương trình cụ thể (trừ trường hợp trao tặng hình thức khen thưởng đối với thành tích xuất sắc đột xuất và khen thưởng đối ngoại).

– Chỉ công bố, trao tặng và đón nhận một lần đối với mỗi quyết định khen thưởng. Không tổ chức diễu hành hoặc đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác.

– Đại diện lãnh đạo hoặc tập thể lãnh đạo và cá nhân được khen thưởng trực tiếp đón nhận quyết định khen thưởng, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân. Trường hợp truy tặng, đại diện gia đình của người được truy tặng nhận thay.

– Trao tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ thứ bậc cao đến thứ bậc thấp. Trường hợp cùng một hình thức khen thưởng thì trao tặng cho tập thể trước, cá nhân sau; trao tặng trước, truy tặng sau.

– Trong khi công bố, trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng người không có nhiệm vụ không tặng hoa, có mặt trên lễ đài.

– Ngoài ra Quy chế còn quy định về trình tự tiến hành, nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận khen thưởng (Điều 5, Điều 6 của Quy chế).

– Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ngày 19/5/2021.

Tác giả bài viết: Ninh Minh Tân