Lãnh đạo qua các thời kỳ

71
Ông: Hoàng Văn Chung
Năm sinh: 1921
Quê quán: Xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Chánh án thời kỳ 1976 – 1984
Ông: Đỗ Ngọc Cán
Năm sinh: 1930
Quê quán: Xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chánh án thời kỳ 1984 – 1990
Ông: Trần Trúc Cẩn
Năm sinh: 1939
Quê quán: Xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Chánh án thời kỳ 1990 – 1994
Ông: Huỳnh Nghĩa
Năm sinh: 1955
Quê quán: Xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Chánh án thời kỳ 1994 – 1996
Ông: Trần Ngọc Triều
Năm sinh: 1952
Quê quán: Xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Chánh án thời kỳ 1997 – 2012
Ông: Phan Khắc Chưởng
Năm sinh: 1954
Quê quán: Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Phó Chánh án thời kỳ 1997 – 2014