THỨ 2
(24-02)
THỨ 3
(25-02)
THỨ 4
(26-02)
THỨ 5
(27-02)
THỨ 6
(28-02)
THỨ 7
(29-02)
CHỦ NHẬT
(01-3)
LÃNH ĐẠO – Lãnh đạo các hoạt động chung;
Chiều: Đối thoại 01 vụ HCST(Đ/c Lộc).

– 07h30’:
+ Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm);
+ Xét xử 03 vụ HNGĐ-PT (Đ/c Bảo);
– Chiều:
+ 13h30’ Xét xử 03 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);
+ Đối thoại 01 vụ HCST (Đ/c Lộc).

– Sáng:
+ Xem xét, thẩm định 01 vụ DSST tại huyện Quế Sơn (Đ/c Lộc);
+ 07h30’ Xét xử 01 vụ DSPT, 01 vụ HNGĐ-PT (Đ/c Bảo);
+ 08h00’ Làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;
13h30’ Xét xử 01 vụ DSPT (Đ/c Bảo).

– 07h30’ Xét xử 01 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);
08h00’ Dự họp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy (Đ/c Lộc);
– 14h00’ Dự họp tại Công an tỉnh (Đ/c Cẩm).

– Chiều:
+ Đối thoại án HCST (Đ/c Lộc);
+ Giao ban tuần

Nghỉ. Nghỉ.
VĂN PHÒNG – Phục vụ các hoạt động chung;

– Dự thảo Kế hoạch công tác tháng 03/2020;
– Thực hiện các Báo cáo của Chánh án tỉnh.

– Thẩm phán xét xử 01 vụ HSST. -Thẩm phán xét xử 01 vụ HSPT. – Phục vụ giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.
PHÒNG TCCB-TT & TĐKT Theo dõi, ra soát, tham mưu Chánh án ban hành các quyết định liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp. -Tham mưu văn bản cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính. 08h00’ Phục vụ Đoàn kiểm tra Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. -Thực hiện các phần việc thường xuyên. – Giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.
TÒA HÌNH SỰ Xét xử 01 vụ HSST;
Lấy lời khai đương sự.
Xét xử 01 vụ HSST. – Xét xử 01 vụ HSST;
Đối thoại; hòa giải
Xét xử 01 vụ HSST. Giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.
TÒA DÂN SỰ – Nghiên cứu án chuẩn bị xét xử;
Chuyển hồ sơ kháng cáo, hồ sơ lưu trữ
– Xét xử 03 vụ DSPT;
Hòa giải 02 vụ DSST.

Xét xử 02 vụ DSPT và 01 vụ HNGĐ-PT;
– Hòa giải 01 vụ DSST;
– Xem xét, thẩm định 01 vụ DSST tại huyện Quế Sơn.

– Xét xử 01 vụ DSST. – Xem xét, thẩm định 02 DSST tại huyện Núi Thành
– 
Giao ban tuần.
Nghỉ. Nghỉ.
TÒA GIA ĐÌNH & NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN – Xét xử 01 vụ HSPT. Nghiên cứu chuẩn bị xét xử Chánh tòa dự tập huấn Bộ luật Hình sự tại tỉnh Bình Định. Nghiên cứu chuẩn bị xét xử – Giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.
TÒA HÀNH CHÍNH – Sáng: Hòa giải 01 vụ DSST;
Chiều: Đối thoại 01 vụ HCST.

– Sáng: Đối thoại 01 vụ HCST;
– Chiều: Đối thoại 02 vụ HCST.

Sáng: Đối thoại 01 vụ HCST;
– Chiều: Đối thoại 01 vụ HCST.

– Sáng: Đối thoại 01 vụ HCST;
– Chiều: Đối thoại 01 vụ HCST.

– Sáng: Đối thoại 01 vụ HCST;
– Chiều: Đối thoại 01 vụ HCST;
– Giao ban tuần.

Nghỉ. Nghỉ.
PHÒNG KTNV & THA – Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn.
– Họp Phòng tổng hợp các rút kinh nghiệm án kiểm tra Quý III/2019 của TAND cấp huyện. – Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn.
– Giao ban tuần. Nghỉ. Nghỉ.