LỊCH CÔNG TÁC

THỨ 2
Ngày 06-7
THỨ 3
Ngày 07-7
THỨ 4
Ngày 08-7
THỨ 5
Ngày 09-7
THỨ 6
Ngày 10-7
THỨ 7
Ngày 11-7
CHỦ NHẬT
Ngày 12-7
LÃNH ĐẠO– Lãnh đạo các hoạt động chung;
– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ đầu tháng;
+ Giao ban tháng.
+ Xét xử 04 vụ HSPT (Đ/c Cẩm);
+ Làm việc 01 vụ DSST (Đ/c Bảo).
– 16h00’ Dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ tại TAND huyện Thăng Bình.– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST (Đ/c Cẩm).– 08h00’ Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND đợt I năm 2020 (trong 02 ngày: Ngày 09 và ngày 10/7/2020).
– Chiều:
+ 14h00’
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị tại Hội trường Công an tỉnh (Đ/c Cẩm);
+ Xét xử 02 vụ DSPT (Đ/c Bảo);
– Sáng:
+
Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 tại Hội trường Tỉnh ủy (Đ/c Lộc);
+ Báo cáo tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND (Đ/c Cẩm, Đ/c Bảo);
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
VĂN PHÒNG– Phục vụ các hoạt động chung;
– Sáng:+ 07h30’ Phục vụ Chào cờ đầu tháng;
+ Phục vụ Giao ban tháng.
– Tham mưu một số Báo cáo theo yêu cầu của địa phương.– Rà soát, kiểm tra các phần việc chuẩn bị cho Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND đợt I năm 2020;
– Chiều: Xét xử 02 vụ DSPT.
– Sáng: Xét xử 01 vụ DSPT;
– Phục vụ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND đợt I năm 2020 (trong 02 ngày: Ngày 09 và ngày 10/7/2020).
– Tham mưu một số Báo cáo theo yêu cầu của TANDTC;
– Phục vụ giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG TCCB – TT – TĐKT– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ đầu tháng;
+ Giao ban tháng.
– Chiều: Theo dõi, rà soát, tham mưu Chánh án ban hành các quyết định liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp.
– Tham mưu văn văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện đề tài sáng kiến năm 2020;
– 16h00’ Dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ tại TAND huyện Thăng Bình.
– Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ tháng 7 gửi TANDTC– Phục vụ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND đợt I năm 2020 (trong 02 ngày: Ngày 09 và ngày 10/7/2020).– Thực hiện một số công việc liên quan đến công tác sơ kết thi đua Khối Nội chính tỉnh Quảng Nam năm 2020;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÌNH SỰ– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ đầu tháng;
+ Giao ban tháng.
+ Xét xử 04 vụ HSPT.
– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử;
Lấy lời khai đương sự;
– Đối thoại; hòa giải.
– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử;
Lấy lời khai đương sự;
– Đối thoại; hòa giải.
– Báo cáo tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND (Đ/c Thiện).– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA DÂN SỰ– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ đầu tháng;
+ Giao ban tháng;
+ Họp Tòa;
+ Làm việc 01 vụ DSST.
+ Hòa giải 01 vụ DSST.
– Hòa giải 02 vụ DSST;
– Xem xét, thẩm định, định giá 02 vụ DSST tại TP. Hội An.
– Xét xử 03 vụ DSPT;
– Hòa giải 02 vụ DSST.
– Xét xử 01 vụ DSPT;
– Hòa giải 01 vụ DSST;
– Xem xét, thẩm định, định giá 01 vụ DSST tại Thăng Bình;
– Báo cáo tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND (Đ/c Dũng).
– Xét xử 04 vụ DSPT;
– Hoàn thiện văn bản đôn đốc địa phương cung cấp thông tin về án đất đai (Đ/c Dũng);
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA GIA ĐÌNH & NCTN– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ đầu tháng;
+ Giao ban tháng.
– Chiều: Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.
–  Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.– Sáng: Xét xử 01 vụ HSST.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
TÒA HÀNH CHÍNH– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ đầu tháng;
+ Giao ban tháng.
– Chiều:
+ Xét xử 01 vụ HCST;
+ Làm việc 01 vụ DSPT tại Trung tâm kiểm định xây dựng Quảng Nam.
– Sáng: Đối thoại 01 vụ HCST.– Thẩm định 01 vụ HCST tại thị xã Điện Bàn.– Đối thoại 03 vụ HCST.– Nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử;
– Chuyển Hố sơ Viện Kiểm sát, hồ sơ kháng cáo;
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ
PHÒNG KTNV & THA– Sáng:
+ 07h30’ Chào cờ đầu tháng;
+ Giao ban tháng.
– Chiều:+ Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
+ Nghiên cứu án văn;
+ Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019;
+ Tiếp nhận hồ sơ Quý I năm 2020 của TAND cấp huyện theo lịch đã ban hành.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện;
– Tiếp nhận hồ sơ Quý I năm 2020 của TAND cấp huyện theo lịch đã ban hành.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện;
– Tiếp nhận hồ sơ Quý I năm 2020 của TAND cấp huyện theo lịch đã ban hành.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện;
– Tiếp nhận hồ sơ Quý I năm 2020 của TAND cấp huyện theo lịch đã ban hành.
– Theo dõi và thực hiện công tác thi hành án hình sự, hành chính;
– Nghiên cứu án văn;
– Kiểm tra hồ sơ án Quý IV năm 2019 của TAND cấp huyện;
– Tiếp nhận hồ sơ Quý I năm 2020 của TAND cấp huyện theo lịch đã ban hành.
– Giao ban tuần.
– Làm việc tại cơ quan.– Nghỉ