Văn phòng Chủ tịch nước công bố năm Luật và một Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

15

Ngày 10/7/2014, Văn Phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về viêc công bố Luật Phá sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Luật Hải quan, Luật bảo vệ môi trường, Luật đầu tư công và Nghị quyết về việc gia nhập công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay mới sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Tham dự và chủ trì họp báo có đồng chí Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án TAND tối cao, thành viên ban soạn thảo Luật Phá sản; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và toàn thể các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương.Theo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật năm 2014, TAND tối cao được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Ngay sau khi được phân công chủ trì xây dựng dự án Luật Phá sản (sửa đổi), Chánh án TAND tối cao đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) gồm đại diện của các bộ, ngành ở Trung ương như: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ngày 19/6/2014, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật phá sản (sửa đổi).

Đồng chí Tưởng Duy Lượng, Phó Chánh án TAND tối cao giới thiệu về Luật Phá sản

Tại buổi họp báo đồng chí Tưởng Duy Lượng Phó Chánh án TAND tối cao (thành viên tổ soạn thảo) Luật Phá sản (sửa đổi) đã trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của Luật phá sản (sửa đổi). Theo đó, Luật phá sản (sửa đổi) gồm 14 Chương, 133 Điều. Một số nội dung được sửa đổi cơ bản lần này như: Tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Chế định Quản tài viên; Trình tự giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản; Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án; Thủ tục thương lượng trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Xác định tiền lãi đối với các khoản nợ; Hội nghị chủ nợ; Thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng; Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn; Xem xét đơn đề nghị, kiến nghị theo thủ tục đặc biệt.

http://www.toaan.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1/6364628.JPGĐồng chí Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giới thiệu về Luật giao thông đường thủy nội địa

Đối với Luật Giao thông đường thủy nội địa, đồng chí Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trình bày một số nội dung chính sửa đổi bổ sung của Luật này: Về kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; phương tiện thủy nội địa; thuyền viên và người lái phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; vận tải đường thủy nội địa; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa; quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa; áp dụng pháp luật đối với hoạt động của phương tiện ngoài phạm vi luồng và vùng nước chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải và các điều khoản thi hành.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu giới thiệu về Luật đầu tư công

Đối với Luật Đầu tư công, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu trình bày gồm 6 Chương với 108 Điều gồm những điểm mới: Việc ban hành và thực hiện Luật Đầu tư công sẽ góp phần hoàn thiện, tạo ra hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ trong tất cả các khâu, các hoạt động và quá trình quản lý đầu tư công của tất cả các nguồn vốn đầu tư công; đã thể chế hóa quy trình quyết định chủ trương đầu tư; tăng cường và đổi mới công tác thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn; đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch đầu tư; tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình dự án đầu tư công.

Thứ trưởng Bộ tài chính Dương Chí Trung giới thiệu về Luật Hải quan  

Đối với Luật Hải quan, đồng chí Dương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ tài chính trình bày bao gồm 8 Chương, 104 Điều, những nội dung mới của Luật được chia thành 04 nhóm chính: Nhóm vấn đề vể cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan, nội luật hóa các cam kết quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; Nhóm vấn đề về nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế nhằm phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại; Nhóm vấn đề về sửa đổi, bổ sung những quy định trong Luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan, phù hợp với văn bản pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; Nhóm vấn đề liên quan đến kiện toàn hệ thống tổ chức hải quan.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tiến giới thiệu về Luật môi trường

Theo đồng chí Bùi Cách Tiến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) gồm một số điểm mới: Quy hoạch bảo vệ môi trường; rà soát, quy định hợp lý hơn các nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cho phù hợp với điều kiện thực tiễn; Vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu đã được quy định thành một chương riêng trong Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi); bảo vệ môi trường biển và hải đảo; bổ sung các quy định về tăng trưởng xanh, cơ sở, sản phẩm thân thiện với môi trường; bổ sung và làm rõ hơn trách nhiệm công bố thông tin về môi trường; bổ sung thêm quy định nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư. Sau trình bày những những nội dung cơ bản của các Luật sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương đã trả lời các câu hỏi của các cơ quan, thông tấn báo chí về những vấn đề mới liên quan đến nội dung của các Luật được sửa đổi bổ sung.  

Toàn cảnh buổi công bố Luật